Η οικογενειοκρατία κυρίαρχη στη Διαιτησία…

Η οικογενειοκρατία στη Διαιτησία παραμένει ζωηρή, αφού η Διοίκηση της ΕΟΚ απέσυρε την ύστατη στιγμή το άρθρο που η ίδια είχε αναρτήσει στη διαβούλευση…

Η οικογενειοκρατία όχι, μόνο θα παραμείνει για τα προσεχή χρόνια, αλλά θα είναι και απόλυτα ζωηρή… Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΚ αποσύρθηκε το εν λόγω άρθρο που ανέφερε για το ασυμβίβαστο μεταξύ των γονιών – ΚΕΔαρχών και των υιών – Διαιτητών.

Η οικογενειοκρατία είναι εδώ

Όπως θα δείτε και στη φωτογραφία αλλά και στο άρθρο, το οποίο είχαν γράψει οι Referees, είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα μέλους της ΚΕΔ εφόσον υπάρχει συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας (ακόμα και ελεύθερης συμβίωσης).  

kolimata1 1
Η οικογενειοκρατία είναι εδώ

Αντί αυτού τα κωλύματα που πέρασαν είναι:

Τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ισχύουν αντίστοιχα και για τα μέλη της Κ.Ε.Δ. και των Επιτροπών που συγκροτούνται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Ασυμβίβαστη είναι η ιδιότητα των μελών της Κ.Ε.Δ. με την ιδιότητα του μέλους οργάνου διοίκησης της Ε.Ο.Κ. ή Αθλητικής Ένωσης και Τοπικής Επιτροπής, της Ο.Δ.Κ.Ε. και των Συνδέσμων Διαιτητών, αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Κ. ή Κ.Α.Ε. ή άλλου οργάνου των προαναφερομένων οντοτήτων καθώς και με τους διατηρούντες Πρακτορείο Προγνωστικών Αθλητικών Αγώνων ή εμπορίας αθλητικών ειδών.

Ασυμβίβαστη είναι η ιδιότητα μέλους της Κ.Ε.Δ. εφόσον υπάρχει σχέση εξηρτημένης εργασίας με Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων ή με αθλητικό Σωματείο που καλλιεργεί το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, ως τέτοιας νοουμένης κι εκείνης που υποκρύπτεται σε σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών (με κριτήριο αξιολόγησης λ.χ. το διευθυντικό καθήκον).

Μοιραστείτε