Βαριά τιμωρία για ανάρμοστη συμπεριφορά

Τιμωρήθηκε με 2 χρόνια αποκλεισμού από τα παιχνίδια κριτής για ανάρμοστη συμπεριφορά…

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΣΚΚΑ συνεδρίασε την Πέμπτη, 5 Μαϊου 2022 και ώρα 18.00 στα γραφεία του Συνδέσμου κατόπιν της ενώπιόν του παραπομπής της κριτή διεθνών αγώνων Ελισάβετ Ζέππου, δυνάμει του με αριθμό πρωτοκόλλου 31/2022 εγγράφου και την σε αυτό ενσωματωμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΚΑ, για παράβαση του άρθρου 4 παράγραφος 7 περ. α, β ,γ του Καταστατικού του Συνδέσμου.

Η τιμωρία για ανάρμοστη συμπεριφορά

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου: Ελένη Φουντουκίδου (Πρόεδρος), Μαρία Τριανταφύλλου (Γραμματέας), Ηρακλής Σκιαδάς (μέλος), Σταμάτης Πίττας (μέλος) και Παναγίτσα Δαλιάνη (μέλος).

Στη συνεδρίαση παρέστη και η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΚΚΑ κ.Τάνια Μερίκα. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο:

  • Άκουσε την ενώπιόν του τοποθέτηση της Προέδρου του Δ.Σ. για το συμβάν
  • Ανέγνωσε το προσκομισθέν από την κριτή έγγραφο
  • Αφού έλαβε υπ’ όψιν του:

Τις διατάξεις του άρθρου 4 § 7 περ. α, β, γ του Καταστατικού του Συνδέσμου

Την ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου απολογία της παραπεμφθείσας κριτή κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του, -Την ενώπιόν του διαδικασία ερωτήσεων-απαντήσεων, έκρινε ομόφωνα ότι η παραπεμφθείσα κριτής διεθνών αγώνων Ελισάβετ Ζέππου έχει τελέσει το πειθαρχικό παράπτωμα της ηθελημένης παράβασης των διατάξεων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Συνδέσμου, της ανάρμοστης συμπεριφοράς και της συμπεριφοράς που είναι αντίθετη με τα συμφέροντα και τη φήμη του Συνδέσμου (άρθρο 4 παρ.7α,β,γ του Καταστατικού).

Ως εκ τούτου το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι η ανωτέρω συμπεριφορά της κριτή χρήζει τιμωρίας ενώ ως προς την ποινή αποφάσισε κατά πλειοψηφία, να επιβληθεί στην κριτή Ελισάβετ Ζέππου η ποινή του πρόσκαιρου αποκλεισμού της από κάθε δραστηριότητα του Συνδέσμου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, της ποινής αρξαμένης από την κοινοποίηση της παρούσας στην ανωτέρω κριτή.

Μοιραστείτε