Η ΟΔΚΕ προκήρυξε Γενική Συνέλευση – Τα θέματα

  • By admin
  • April 5, 2022
  • 0

Η ΟΔΚΕ θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση και προσκαλεί όλα τα μέλη της, σύμφωνα με το Καταστατικό της, την 5η Μαΐου  2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 σε ξενοδοχείο της Πάτρας…

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην ΓΣ της ΟΔΚΕ είναι:

  • Διοικητικός Απολογισμός , υπόλοιπο 2020 (από 1-7-2020 έως 31-12-2020) και Διοικητικός Απολογισμός έτους 2021 (από 1-1-2021 έως 31-12-2021).
  • Οικονομικός Απολογισμός υπόλοιπο 2020 (από 1-7-2020 έως 31-12-2020) και Οικονομικός Απολογισμός έτους 2021 (από 1-1-2021 έως 31-12-2021) , Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής .
  • Διάφορα θέματα διαιτησίας που θα τεθούν από το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ και από τους αντιπροσώπους των Συνδέσμων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Οι παριστάμενοι στην ΓΣ της ΟΔΚΕ

Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού, τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Κάθε αντιπρόσωπος έναν μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.

Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα Παρασκευή 6/5/2022, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Μοιραστείτε